CO BUDU UMĚT

 • Který panovnický rod vládl Velké Moravě?
 • Vyjmenuj 4 panovníky Velké Moravy.
 • Jak se jmenoval 1. historicky doložený panovník VM?
 • Kdo povolal na Moravu Cyrila a Metoděje?
 • Kdo byli Cyril a Metoděj?
 • Odkud a kdy tito bratři přišli?
 • Co Cyril s Metodějem na Moravu přinesli?
 • Kdo je to věrozvěst?
 • Kdy slavíme státní svátek - Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje?
 • Za kterého panovníka měla Velká Morava největší území?
 • Kdo je posledním doloženým panovníkem Velké Moravy?
 • Podél které řeky si Slované ve Velké Moravě stavěli svá obydlí?

VELKÁ MORAVA - počátky

 

Na Moravě a také na západním Slovensku (kolem řeky Moravy) vznikl stát, kterému vládl rod Mojmírovců. Jeho zakladatelem je pravděpodobně kníže Mojmír I. Protože říše, které Mojmír a jeho následovníci vládli, byla veliká, říkáme jí dnes Velká Morava. Vznikla asi 170 let po zániku Sámova kmenového svazu, tedy kolem roku 833.

Tento "první stát" na našem území (říkali jsme si, že Sámova říše vlastně státem nebyla) tvořili Slované. Ti bohatí si stavěli rozsáhlá hradiště, kde žili bojovníci či řemeslníci. Mezi nejrozšířenější řemesla patřilo hrnčířství, kovářství, hutnictví, šperkařství nebo výroba zbraní. Většina tehdejších lidí se ale živila zemědělstvím a žili v zemědělských osadách. Lidé byli pohani, věřili v přírodní božstva.

 

Mapa územního vývoje Velké Moravy

 
    Jádro Velké Moravy je vyznačeno růžovou barvou, ostatní barvy pak znázorňují území, která za své vlády připojil kníže Svatopluk, za jehož panování dosáhla Velká Morava své největší rozlohy (viz legenda).
 

Velká Morava

Územní vývoj Velké Moravy [online]. [cit. 9.11.2014] in Moravia Magna

Dostupný na WWW: https://www.moraviamagna.cz/mapky/m_uzemvm.htm

Užito se svolením provozovatele stránek.

kníže RASTISLAV

 

    Kníže Rastislav byl synovcem Mojmíra I. Jeho nástup na moravský "trůn" podporovali Frankové, on se však z vlivu Franské říše chtěl vymanit a orientovat se na říši Byzanskou. Přestože Moravané za jeho vlády již znali křesťanství, požádal Rostislav byzantského císaře Michala III., aby na Moravu vyslal věrozvěsty, tedy šiřitele a učitele víry, kteří by křesťanství šířili slovanskou řečí. (Do té doby se všechna kázání vedla v latině.)

 

    Na Moravu tak díky Rastislavovi v roce 863 přišli věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj. 

CYRIL A METODĚJ - patroni Evropy 

 

    Velkou Moravou se šířilo nové náboženství – křesťanství. Lidé začali věřit v jediného boha. Křesťanem se člověk stal tak, že přijal svátost křtu. Křest je obřad, při kterém se ponořením do vody nebo pokropením vodou očistila duše člověka od prohřešků. Člověk tím také dával slib, že se bude řídit křesťanskými zásadami, božími přikázáními. Křesťané se jmenovali podle „božího syna“ Ježíše Krista, který toto náboženství založil.

 

    Křesťanskou víru mezi lidmi šířili kněží. Byli to velmi vzdělaní lidé, kteří uměli číst a psát. Přicházeli z různých částí Evropy a obraceli na víru množství pohanů. První kněží přicházeli z Německa. Mluvili ale jazykem, kterému u nás nikdo nerozuměl, německy. Velkomoravský kníže Rastislav požádal byzantského císaře Michala III., aby k nám z Byzance vyslal učitele víry = věrozvěsty, kterým by Moravané rozuměli.

 

   Na Velkou Moravu roku 863 přichází Konstantin (později přijal jméno Cyril) a jeho starší bratr MetodějPocházelize Soluně, z území dnešního Řecka, a dobře uměli slovanský jazyk. Na Moravu přišli z Byzance, ale než se sem vydali, důkladně se připravili. Konstantin vymyslel nové slovanské písmo, které nazval hlaholice (hlahol = slovo). Do slovanského jazyka také (se svolením papeže) přeložil velkou část posvátné křesťanské knihy = Bible

Licence Creative CommonsJazyk, kterým kázali, se jmenoval staroslověnština.

 

    Užívání staroslověnštiny při bohoslužbách museli oba bratři obhájit až u samotného papeže, který je z Velké Moravy pozval do Říma. Do té doby se totiž kázalo převážně v latině. Konstantin v Římě přijal jméno Cyril a pravděpodobně kvůli špatnému zdravotnímu stavu tu vstoupil do kláštera, kde následně zemřel. Na Moravu už se tedy narozdíl od svého bratra nevrátil. Metoděj byl jmenován arcibiskupem. a po svém návratu šířil křesťanství po celé Velké Moravě i v okolních zemích. Zemřel na Moravě. (Po jeho smrti nechává kníže Svatopluk všechny  

Cyrilovy a Metodějovy žáky vyhnat a navrací se tak k latinským bohoslužbám.) 

 

Za své zásluhy o šíření křesťanství byli oba bratři prohlášeni (až v roce 1880) za svaté. Jsou považováni za patrony (ochránce) Slovanů. Papež Jan Pavel II. je dokonce prohlásil za patrony celé Evropy.

 

kníže SVATOPLUK

 
Kníže Svatopluk byl synovcem Rastislava. O tom, jak ovládl Moravu, hovoří Kristiánova legenda, latinsky psané dílo z naší hostorie (na obrázku).
 
"...na vlastního ujec (strýce) svého úkladně se vrhl, z království ho vypudil, o zrak oloupil a jedem zbaviti ho života se pokoušel. Ale on, až zhoubného nápoje se napil, Boží milostí byl ochráněn, že nic zlého neutrpěl."
 
Svatopluk svého strýce Rastislava tedy zajal a předal ho Frankům. Říká se, že Rastislav pak zemřel slepý v některém z franských klášterů. 
 
Svatopluk je známý jako mocný panovník, za jehož vlády se území Velké Moravy zvětšovalo a rostlo (viz mapa). Po smrti arcibiskupa Metoděje vyhnal Cyrilovy a Metodějovy žáky z Moravy a slovanské bohoslužby se tak na Moravě přestávají sloužit.
 
Ke Svatoplukově stáří se váže pověst o třech prutech, jednotě a síle spolupráce.

ZÁNIK VELKÉ MORAVY

 
Svatopluk v roce 894 umírá a na jeho místo nastupuje kníže Mojmír II. Za jeho vlády Velká Morava zaniká, kolem roku 906 ji napadli kočovní Maďaři. 
 
Archeologové zkoumali místa, kde ležela centra Velké Moravy. Ve svých bádáních nacházejí pozůstatky kostelíků i velkých kostelů, keramiku a přenádherné slovanské šperky, kterými se lidé zdobili, aby mohli vyjádřit své společenské postavení. 
 
Nejdůležitější nálezy najdeme na jižní Moravě v okolí Mikulčic, kde nejspíš sídlili velkomoravští panovníci (Mojmírovci, pamatujete?). Dalším velice zajímavým nalezištěm je pak Velehrad, tedy oblast Starého Města a Uherského Hradiště, kde pravděpodobně sídlil arcibiskup Metoděj.

SOUHRN

 

Velká Morava byla stát, který na našem území vznikl v 9. století. Vládla tu dynastie Mojmírovci.

Mojmír I. - založil Velkou Moravu

Rastislav - pozval Cyrila a Metoděje (rok 863)

Svatopluk - připojil k Velké Moravě velké území

Mojmír II. - za jeho vlády Velká Morava zanikla (kočovní Maďaři)

Citace obrázků:

 

AJ: Pope. Open Clipart Library. [online]. [cit. 29.10.2014]. Dostupný na WWW: https://openclipart.org/detail/18523/pope-by-aj

 

Jaroslav Ludvíkovský: Kristiánova legenda. Wikimedia Commons [online]. [cit. 29.10.2014]. Dostupný na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Christianslegende.jpg

 

Pavlína Loňková: Cyril a Metoděj. Vlastní obrázek. 

Licence Creative Commons  

Obrázek "Cyril a Metoděj", jehož autorem je Pavlína Loňková, podléhá licenci Creative Commons: CC-BY-SA. Uveďte autora a zachovejte licenci. Vytvořeno na základě díla https://pancelcino.webnode.cz/vla-dejepis/velka-morava