Revoluční vynálezy

Co budu umět

 1. Proč odcházeli lidé po zrušení nevolnictví do měst?
 2. Co je to manufaktura?
 3. Která odvětví průmyslu se nejvíce rozvíjela?
 4. Jak se lišila práce v manufaktuře od práce řemeslníka?
 5. Na jaký pohon fungovaly nově vynalezené stroje?
 6. Jmenuj 2 zahraniční vynálezy.
 7. Který český vynálezce vylepšil kolesový parník a jak?
 8. Který český vynálezce se proslavil "odsáváním elektřiny ze vzduchu"?
 9. Jak se jeho vynález nazývá?
 10. Co je to ruchadlo? K čemu složilo?
 11. Kdo ho vynalezl?
 12. Jaké doparvní prostředky se v tomto období objevily?
 13. Jak se jinak říká 19. století a proč?

Tím, že Josef II. v roce 1781 zrušil nevolnictví, dovolil lidem volně se stěhovat. Chudí lidé odcházeli do měst, aby si tu našli práci, která by je lépe uživila. Práci jim nabízely nové továrny, kterým se říkalo MANUFAKTURY. Manufaktura byla továrna, ve které měl každý dělník svůj úkol, nevyráběl celý výrobek, ale jen jeho část. Tyto části se pak spojily v celek. Nejdůležitější byl textilní průmysl (vznikaly tkalcovské stavy), sklárny, železárny, chemičky nebo cukrovary.

 

Devatenácté století přálo vynálezům. Vznikla spousta důležitých strojů, přístrojů a zařízení. Devatenácté století se také nazývá STOLETÍ PÁRY. Vznikl tedy PARNÍ STROJ (James Watt), v Anglii sestavili PARNÍ LOKOMOTIVU (George Stephenson), která se původně používala jen v dolech. Byl sestrojen KOLESOVÝ PARNÍK, lodní dopravu velmi obohatil český vynálezce Josef Ressel, který vymyslel LODNÍ ŠROUB a tím kolesový parník zdokonalil.

České vynálezce kromě Josefa Ressela zastupuje například i Prokop Diviš, vynálezce BLESKOSVODU, bratranci Veverkové, kteří sestavili RUCHADLO, nebo Josef Božek, jenž vynalezl parovůz, parní automobil.

JOSEF RESSEL  (1793 - 1857)

 

Josef Ressel se narodil v Chrudimi, jeho otec byl Němec a matka Češka. Věnoval se lesnictví, později vstoupil do rakouského válečného loďstva. Josefa Ressela napadlo vylepšit způsob lodní dopravy, když zdokonalil tzv. kolesový parník, který se nehodil na rozbořené moře. V letech 1825 - 1827 konal pokusy s lodním šroubem, který nakonec umístil na záď lodi. Svůj vynález - LODNÍ ŠROUB - si nechal patentovat v roce 1827, ale mnoho lidí jeho vynálezu nevěřilo. Posmívali se mu, že chce navrtávat moře šroubem. Dokonce se vedly spory o tom, kdo vlastně lodní šroub vymyslel, jelikož se někteří lidé pokusili tento vynález Resselovi ukrást. Definitivně byl vynález lodního šroubu Josefu Resselovi připsán až v roce 1866, tedy 9 let po jeho smrti. Kromě lodního šroubu vynalezl i šroubový lis na víno a olej, parní vyluhování barviv, kuličkové ložisko bez mazání či pneumatickou potrubní poštu.

 

ZDROJE:

- Střípky: Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě[online].
Nový Zéland, 2010 [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: https://goo.gl/sDcfL

- ČORNEJ, Petr a kol. Osobnosti českých dějin: 438 nejvýznamějších osobností v českých zemích.
Praha: Fragment, 2007.

PROKOP DIVIŠ (1698 - 1765)

 

Prokop Diviš se narodil v Helvíkovicích jako Václav Divíšek. Studoval jezuitskou latinskou školu, kde se přejmenoval na Václava Diviše a po složení řeholního slibu přijal jméno Prokop. Pouze vstup do kláštera pro něj, chudého chlapce, znamenal šanci věnovat se dalšímu studiu. Vystudoval vysokou školu, a poté správcem fary a opatem.

Žil v době, kdy si lidé mysleli, že blesk je boží posel, ale také v době velkých vynálezů a experimentů. Některé jeho pokusy zhlédla i Marie Terezie se svým manželem Františkem Štěpánem. V roce 1754 postavil meteorologický stroj, který měl odsávat elektřinu ze vzduchu a předcházení blesku. Určoval také směr větru . Tak vznikl BLESKOSVOD

 

ZDROJE:
- ČORNEJ, Petr a kol. Osobnosti českých dějin: 438 nejvýznamějších osobností v českých zemích.
Praha: Fragment, 2007.

BRATRANCI VEVRKOVÉ 

Václav (1796 - 1849) a František (1799 - 1849)

 

Bratranci Veverkové se narodili v Rybitví u Pardubic. Byla to malá obec, která měla asi 20 stavení. Osobní život neměli příliš šťastný. Oběma zemřela žena, oba vyhořeli, odstěhovali se z Rybitví, oba nedochovali všechny své děti k dospěosti. Václav žil o pouhých 11 dní déle, než František.

V době bratranců Veverkových se v Čechách obdělávala pole oradly, která neuměla zorat půdu do hloubky a prokypřit ji. František Veverka byl kolář, jeho bratranec kovář. Dali hlavy dohromady a vylepšovali a vylepšovali. RUCHADLO, které v roce 1827 sestrojili, mělo velkou prohnutou krájecí radlici, která současně krájela, drolila i obracela půdu. Ruchadlo tak zvedalo a mísio celou vrstvu ornice. V takto zorané půdě se pak velmi dobře dařilo pícninám a okopaninám

Stejně jako Josef Ressel, museli bratranci Veverkovi a jejich přátelé o přiznání svého vynálezu bojovat. Definitivně se to povedlo až v roce 1883.

 

 

ZDROJE:
- ČORNEJ, Petr a kol. Osobnosti českých dějin: 438 nejvýznamějších osobností v českých zemích.
Praha: Fragment, 2007.