School

VOCABULARY 

 

anglicky výslovnost česky
school [ sku:l ] škola
class [ kla:s ] třída
lesson [ lesn ] hodina
teacher [ ti:čƏ ] učitel
pupil [ pju:pl ] žák
student [ stju:dƏnt ] student
floor [ flo: ] podlaha, zem
door [ do: ] dveře
window [ windƏu ] okno
table [ teibl ] stůl
desk [ desk ] lavice
chair [ čeƏ ] židle
blackboard [ blækbo:rd] tabule
computer [ kƏmpju:tƏ ] počítač
chalk [ čo:k ] křída
pencil case [ pensl keis ] pouzdro, penál
pen [ pen ] pero
pencil [ pensl ] tužka
crayon [ kreiƏn ] pastelka
scissors [ sizƏz ] nůžky
glue [ glu: ] lepidlo
book [ buk ] kniha, učebnice
exercicebook [ eksƏsaiz buk ] sešit, pracovní sešit
ruler [ ru:lƏ ] pravítko
rubber [ rabƏ ] guma
school bag [ sku:l bæg ] aktovka
clock [ klok ] hodiny
timetable [ taimteibl ] rozvrh hodin
learn [ lƏ:n ] učit se

 

ZDROJ OBRÁZKU:

REZENDE, Gustavo. OPEN CLIP ART LIBRARY. School Set. 2011.

Dostupné z:  https://goo.gl/IPTC9